معرفی نرم افزار مداس
این نرم فزار تحت وب توسط شرکت ویرافناور تولید شده و یک سامانه هوشمند جهت مدیریت دام گوسفند می باشد.
نظری ثبت نشده است.